• slajd.a
 • slajd.i
 • slajd.b
 • slajd.c
 • slajd.d
 • slajd.e
 • slajd.f
 • slajd.g
 • slajd.h

Inne artykuły:

Nasze Plakaty:

28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Godka krakowska- festiwal gwary i tradycji- amfiteatr przy ZSP w Modlnicy - 17 czerwca 2018
Festiwal Godki Krakowskiej
Podgląd
Posprzątajmy Naszą Gminę
Posprzątajmy Naszą Gminę
Podgląd
Zapraszamy do wspólnego wyśpiewania radości z wolnej Polski!
Zaśpiewajmy dla Niepodległej
Podgląd
Piknik Ekologiczny "Graj w Zielone"
Podgląd
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach
Podgląd
Jedenstka Niepodległościowa
View Image
Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne
View Image

Nasz QR kod:

Nasz facebook:

 

 

 

Zajęcia i warsztaty

 

 

 

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

 

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, określa prawa i obowiązki uczestników zajęć, ich rodziców
  i opiekunów, a także instruktorów zajęć.
 2. Zajęcia prowadzone są w budynku GOKiS: ul. Królowej Jadwigi 4 w Białym Kościele lub na zewnątrz na przynależącym do Ośrodka terenie.
 3. Harmonogram zajęć jest ustalany tak, by był zrównoważony dla różnych rodzajów aktywności mieszkańców.
 4. Przy tworzeniu harmonogramu priorytetem jest możliwość skorzystania z zajęć jak największej liczby zainteresowanych..
 5. W przypadku dużej liczby zainteresowanych lub ich szerokiej rozpiętości wiekowej tworzy się grupy, w zależności od dostępności Instruktorów oraz dostępnych godzin w harmonogramach pracowni.
 6. Harmonogramy podawane są do wiadomości zainteresowanych poprzez informacje na stronie internetowej i Facebook’u Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.
 7. Harmonogram zajęć może ulec zmianie w związku z przypadającymi świętami lub różnymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami.
 8. Uczestnik jest wpisywany na listę zajęć na podstawie wypełnionej przez siebie lub w wypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna Deklaracji, dostępnej w biurze lub na stronie GOKiS.
 9. Deklaracja musi zostać dostarczona do biura GOKiS, nie wystarczy zapis telefoniczny.
 10. Podpisana Deklaracja jest jednocześnie akceptacją warunków uczestnictwa w zajęciach i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 11. Dzieci są wpuszczane na zajęcia zgodnie z wpisem Rodzica na Deklaracji.
 12. Uczestnicy są przyjmowani na zajęcia jedynie PO WCZEŚNIEJSZYM OPŁACENIU ZAJĘĆ (dowód wpłaty – do okazania).
 1. Istnieje możliwość dokonania płatności w biurze GOKiS w godzinach urzędowania lub przelewem na konto bankowe GOKiS
 2. Wpłaty należy uiszczać w miesiącu, w którym odbędą się dane zajęcia.
 3. W razie dokonania wpłaty w czasie krótszym niż 24h przed zajęciami, należy przesłać mailowo potwierdzenie przelewu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i powiadomić telefonicznie pod numerem 12 419 19 21.
 4. Nr konta do przelewów 57 8591 0007 0040 0004 5069 0002 - KBS Oddział Wielka Wieś
 5. W tytule przelewu należy napisać w następującej kolejności: nazwę zajęć, imię nazwisko uczestnika, grupę lub godzinę zajęć. W przypadku płatności za większą liczbę uczestników, należy wypisać powyższe dane dla każdego odrębnie.
 6. Istnieje możliwość uzyskania faktury na tzw. “żądanie” na podstawie zachowanego paragonu, w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca,
  w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 7. Nie ma możliwości wpłaty za zajęcia prowadzone przez GOKiS do rąk instruktora.
 8. W razie pomyłkowej wpłaty, kwoty większej niż wynika to z zadeklarowanej liczby zajęć, istnieje możliwość zwrotu nadwyżki do 20 dnia kolejnego miesiąca.
 9. Wpłata bez Deklaracji nie zobowiązuje Instruktora do przyjęcia na zajęcia.
 1. Istnieje możliwość zwrotu lub przeniesienia płatności za zajęcia jedynie w przypadku odwołania zajęć z winy organizatora (GOKiS).
 2. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji majątkowej, mogą korzystać bezpłatnie z zajęć po uprzednim złożeniu przez rodzica/opiekuna prośby o zwolnienie z opłat, wraz
  z dokumentem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, poświadczającym trudną sytuację finansową. Zwolnienie obowiązuje na jeden rodzaj zajęć, prowadzonych przez GOKiS.
 3. Pracownicy GOKiS zobowiązani są do sprawdzania uiszczanych opłat i bieżącego weryfikowania listy obecności względem terminowości opłat.
 4. Wszelkie zmiany tzn. wpis, rezygnacja z zajęć lub zamiana zajęć MUSZĄ być zgłoszone w biurze GOKiS w formie pisemnej lub mailowo i naniesione na listy przed danymi zajęciami. Zamiana zajęć jest możliwa jedynie w przypadku, gdy na wybranych zajęciach są dostępne wolne miejsca.
 5. Minimalna liczba uczestników, dla której może zostać otwarta grupa zajęciowa to 8 osób. Maksymalną ilość Uczestników określa Instruktor, w zależności od charakteru zajęć oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 6. W razie nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości zwrotu ani przenoszenia płatności na inny termin lub rodzaj zajęć.
 7. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający niniejszego Regulaminu Uczestnicy, zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze upomnienia lub uwagi.
 8. Na zajęcia przychodzą jedynie zdrowi uczestnicy. Jeśli stan zdrowia uczestnika budzi wątpliwości, Instruktor, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych uczestników, może zmierzyć uczestnikowi temperaturę termometrem bezdotykowym i w razie gorączki odesłać uczestnika z zajęć lub powiadomić opiekunów. W takiej sytuacji należy również powiadomić pracownika dyżurującego w budynku.
 9. O wyborze Instruktora zajęć decyduje Dyrektor GOKiS.
 10. Instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia zajęć z należytą starannością.
 11. Instruktorzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wewnętrznych przepisów szkoły oraz:
 1. prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
  i higieny pracy;
 2. dbałości o należyty stan mienia którym się posługują oraz o porządek i ład
  w miejscu wykonywania zlecenia;
 3. niezwłocznego zawiadomienia GOKIS oraz Szkoły o zauważonym w miejscu prowadzenia zajęć wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz niezwłocznym podjęciu niezbędnych i koniecznych czynności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy lub mających na celu minimalizację zagrożenia, a także w razie potrzeby – niezwłocznego ostrzeżenia innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
 4. współdziałania w czasie ewakuacji - w sytuacji losowych, np. pożaru oraz w przypadku konieczności udzielenia pomocy ofiarom wypadków;
 1. Uczestnicy zajęć sportowych powinni posiadać odpowiedni strój sportowy, w szczególności zamienne obuwie sportowe.
 2. Rodzice są zobowiązani odbierać dziecko niezwłocznie po zajęciach, informując o tym prowadzącego lub obsługę dyżurującą a budynku
 3. Instruktorzy odpowiadają za dyscyplinę i porządek w czasie przeprowadzonych zajęć, w szczególności zapewniają opiekę i sprawują pieczę nad Uczestnikami zajęć.
 4. Instruktorzy decydują o tym, czy uczestnicy muszą mieć w czasie zajęć założone maseczki.
 5. W razie wypadku Instruktorzy są zobowiązaniu do powiadomienia o zdarzeniu rodzica i dyrektora GOKiS.
 6. Instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje mienie oraz mienie Ośrodka, które jest im udostępniane podczas prowadzonych zajęć.
 7. Wszelkie uwagi dotyczące zajęć należy zgłaszać do biura GOKiS.
 8. Uczestnicy zajęć, ich Rodzice oraz Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

Na tej stronie używamy cookies aby dostarczać najlepiej spersonalizowaną treść dla naszych odbiorców. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Kliknij przycisk Akceptacja aby potwierdzić zapoznanie się z informacją i wyrazić zgodę na uzywanie cookies.